/ گروه های آموزشی / معرفی گروه‌های آموزشی

معرفی گروه‌های آموزشی

  

لیست اعضا ء  هیئت علمی  دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام به تفکیک رشته وگروه آموزشی
مورخه19 / 2/1391
 
ردیف
گروه       علوم سیاسی 
مدرک تحصیلی
گرایش
مرتبه
نوع استخدام
1
احمد      شوهانی
دکترا
روابط بین الملل
استادیار
تمام وقت
2
ابراهیم    صدیق
دانشجوی دکترا
علوم سیاسی
مربی
تمام وقت
3
سارا    فلاحی           
دکترا
علوم سیاسی
استادیار
تمام وقت
4
محمد طاهری خنکداری
کارشناس ارشد
روابط بین الملل
مربی
تمام وقت
5
مجتبی قنبری
دانشجوی دکترا
روابط بین الملل
مربی
تمام وقت
6
جهانبخش  مرادی
دکترا
روابط بین الملل
استادیار
تمام وقت
7
فرامرز میرزازاده
دکترا
علوم سیاسی
استادیار
تمام وقت
8
محمد مهدی پور
دانشجوی دکترا
حقوق بین الملل
مربی
تمام وقت
9
طیب  افشارنیا
دانشجوی دکترا
حقوق
مربی
تمام وقت
ردیف
گروه   مدیریت بازرگانی
مدرک تحصیلی
گرایش
مرتبه
نوع استخدام
1
اردشیر    شیری
دکتری
مدیریت دولتی
استادیار
نیمه وقت
2
مسلم محمدیان
کارشناس ارشد
مدیریت بازرگانی
مربی
تمام وقت
3
لیدا   عزیز پور 
کارشناس ارشد
مدیریت بازرگانی
مربی
تمام وقت
4
محمد ایدی              
دانشجوی دکتری
مدیریت دولتی
مربی
تمام وقت
5
یاسان    پور اشرف
دکترا  
مدیریت (بازار یابی بین المللی
استادیار
نیمه وقت
6
عنایت  هاشمی
کارشناس ارشد
مدیریت بازرگانی
مربی
تمام وقت
7
بهزاد گوهری
کارشناس ارشد
مدیریت بازرگانی
مربی
تمام وقت
8
جواد محمدی
کار شناس ارشد
مدیریت IT
مربی
تمام وقت
 
 
 
 
 
 
ردیف
گروه عمران(کاردانی وکارشناسی)
مدرک تحصیلی
گرایش
مرتبه
نوع استخدام
1
علی شهری
کارشناس ارشد 
مهندسی عمران  (سازه)
مربی
نیمه وقت
2
احسان  عبدلی
کارشناس ارشد 
مهندسی عمران (سازه های هیدرولیکی)
مربی
تمام وقت
3
محمد رضا جعفریان
کارشناس ارشد 
مهندسی عمران(مدیرت ساخت)
مربی
تمام وقت
4
محمد مسعود واسطی
کارشناس ارشد 
مهندسی عمران ( آب )
مربی
تمام وقت
5
طالب صادقیان
کارشناس ارشد 
مهندسی عمران  (سازه)
مربی
تمام وقت
6
حمید رضا لطفی زاده
کارشناس ارشد 
مهندسی عمران  ( آب)
مربی
تمام وقت
7
ابوذر امرایی
دانشجوی دکتری 
مهندسی عمران  (سازه)
مربی
تمام وقت
8
علی طاووس نژاد
کارشناس ارشد 
مهندسی عمران  (سازه)
مربی
نیمه وقت
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ردیف
گروه   آ»وزش زبان و ادبیات  فارسی
مدرک تحصیلی
گرایش
مرتبه
نوع استخدام
1
حمید خانیان
دکتری
زبان و ادبیات فارسی
استادیار
تمام وقت
2
محمد رضا فاطمی مقدم     
کارشناس ارشد 
زبان و ادبیات فارسی
مربی
تمام وقت
3
زهرا فتحی
کارشناس ارشد 
زبان و ادبیات فارسی
مربی
تمام وقت
4
مهناز قمرزاده
کارشناس ارشد 
زبان و ادبیات فارسی
مربی
تمام وقت
5
نوشین منصور پور
کارشناس ارشد
زبان و ادبیات فارسی
مربی
تمام وقت
6
محمد جلیل بهادری
کارشناس ارشد
زبان و ادبیات فارسی
مربی
تمام وقت
7
مالک شعاعی
دکتری 
زبان و ادبیات فارسی
استادیار
تمام وقت
8
ميرعباس عزيزي فر
دکتری
زبان و ادبیات فارسی
استادیار
تمام وقت
9
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ردیف
گروه       معارف اسلامی
مدرک تحصیلی
گرایش
مرتبه
نوع استخدام
1
ایرج نیکجو
کارشناس ارشد
تاریخ- تاریخ ایران اسلامی
مربی
تمام وقت
2
احسان  میرزا حسینی
کارشناس ارشد
علوم قرآن و حدیث
مربی
تمام وقت
3
 
 
 
 
 
ردیف
گروه      علوم اجتماعی
مدرک تحصیلی
گرایش
مرتبه
نوع استخدام
1
علی موسی نژاد      
کارشناس ارشد
جامعه شناسی
مربی
تمام وقت
2
فروغ صالح دیرین
دانشجوی دکتری
جامعه شناسی
مربی
تمام وقت
3
فرنگیس سعیدیان
کارشناس ارشد
جامعه شناسی
مربی
تمام وقت
4
حشمت قبادی
کارشناس ارشد
جامعه شناسی
مربی
تمام وقت
5
یونس عزتی
کارشناس ارشد
جامعه شناسی
مربی
تمام وقت
6
رضا حقیقی
کارشناس ارشد
مردم شناسی
مربی
تمام وقت
7
علی مهرابی
دانشجو دکتری
جامعه شناسی
مربی
تمام وقت
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ردیف
گروه      آموزش ابتدایی
مدرک تحصیلی
گرایش
مرتبه
نوع استخدام
1
عبدالعلی فارغی
کارشناس ارشد
فلسفه تعلیم و تربیت
مربی
تمام وقت
2
شهین غیاثی         
کارشناس ارشد
مدیریت آ»وزشی
مربی
تمام وقت
3
حمیرا سلیمان نژاد
کارشناس ارشد
رواشناسی عمومی
مربی
تمام وقت
4
زینب میهن دوست
کارشناس ارشد
رواشناسی عمومی
مربی
تمام وقت
5
علی روشنی زاده
دانشجوی دکتری
تاریخ و فلسفه آموزش پرورش
مربی
تمام وقت
6
عادل نوروزی
کارشناس ارشد
مدیریت آموزشی
مربی
تمام وقت
7
شهرام مامی
دانشجو دکتری
روان شناسی عمومی
مربی
تمام وقت
 
 
 
 
 
 
ردیف
گروه      تربیت بدنی
مدرک تحصیلی
گرایش
مرتبه
نوع استخدام
1
فردین فتاحی
دانشجوی دکتری
تربیت بدنی فیزیولوژی  ورزشی
مربی
تمام وقت
2
ارسلان چولکی
کارشناس ارشد
تربیت بدنی و علوم ورزشی
مربی
تمام وقت
3
رمضان کریمی
کارشناس ارشد
تربیت بدنی و علوم ورزشی
مربی
تمام وقت
4
محمود نیک سرشت
دانشجوی دکتری
تربیت بدنی و فیزیولوژی ورزشی
مربی
تمام وقت
5
عبدالحسین  طاهر کلان
دکتری
تربیت بدنی و فیزیولوژی ورزشی
استادیار
تمام وقت
6
محمد رضا یوسفی     
کارشناس ارشد
تربیت بدنی و علوم ورزشی
مربی
تمام وقت
7
مهناز امیدی
کارشناس ارشد
تربیت بدنی و علوم ورزشی
مربی
تمام وقت
8
مریم عباسی دره بیدی
کارشناس ارشد
تربیت بدنی و علوم ورزشی
مربی
تمام وقت
 
 
 
 
 
 
ردیف
گروه  آموزش زبان و ادبیات انگلیسی
مدرک تحصیلی
گرایش
مرتبه
نوع استخدام
1
علی جمالی نصاری
کارشناسی ارشد
ادبیات انگلیسی
مربی
تمام وقت
2
شهرام ولیدی
دکتری
زبان و ادبیات انگلیسی
استادیار
تمام وقت
3
هیوا ویسی             
کارشناس ارشد
 آموزش زبان انگلیسی
مربی
تمام وقت
4
اکبر عزیزی فر
دکتری
 آموزش زبان انگلیسی
استادیار
تمام وقت
5
 طیبه خوشبخت
دکتری
زبان شناسی همگانی
استادیار
تمام وقت
6
 مهناز دارابی
کارشناس ارشد
 آموزش زبان انگلیسی
مربی
تمام وقت
7
حبیب گوهری
دکتری
زبان شناسی همگانی
استادیار
تمام وقت
8
 
 
 
 
 
ردیف
گروه   شیمی
مدرک تحصیلی
گرایش
مرتبه
نوع استخدام
1
افشار علی حسینی           
دکتری
مهندسی شیمی
استادیار
تمام وقت
2
شهریار عباسی
دکتری
شیمی تجزیه
دانشیار
نیمه وقت
3
محمد علی کرمی
دکتری
شیمی آلی
استادیار
تمام وقت
4
حسین پیمان
دکتری
شیمی تجزیه
مربی
تمام وقت
5
شیدا حاجیانی
کارشناسی ارشد
شیمی تجزیه
مربی
تمام وقت
6
فرشته عباسی
دانشجوی دکتری
شیمی فیزیک
مربی
تمام وقت
7
زهرا حاجی قاسمی
کارشناسی ارشد
شیمی معدنی
مربی
تمام وقت
8
فروه رئوفی
کارشناسی ارشد
شیمی فیزیک
مربی
تمام وقت
9
علی  نقی پور
دکتری
شیمی معدني
استادیار
نیمه وقت
10
علی جمالی نصاری
دکتری
شیمی تجزيه
استادیار
تمام وقت
11
بهزاد کوشکی فروشاني
دانشجوی دکتری
شیمی آلي
مربی
تمام وقت
12
حميده روشنفكر
دانشجوی دکتری
شيمي
مربي
تمام وقت
ردیف
گروه  کامپیوتر
مدرک تحصیلی
گرایش
مرتبه
نوع استخدام
1
کارشناسی ارشد
 کامپیوتر (نرم افزار)
مربي
تمام وقت
2
نرگس حیدری
کارشناسی ارشد
 علوم کامپیوتر
مربي
تمام وقت
4
مجتبی کرمی
دکتری
 کامپیوتر (هوش مصنوعی)
مربی
نیمه وقت
5
سندس بهادری
کارشناسی ارشد
 کامپیوتر (نرم افزار)
مربي
تمام وقت
ردیف
گروه  حسابداری
مدرک تحصیلی
گرایش
مرتبه
نوع استخدام
1
مجتبی مراد پور        
کارشناسی ارشد
حسابداری
مربی
تمام وقت
2
حسین نادری
کارشناسی ارشد
حسابداری
مربی
تمام وقت
3
رضا صید خانی
کارشناسی ارشد
حسابداری
مربی
تمام وقت
4
محمد نقی رحمتی
کارشناسی ارشد
حسابداری
مربی
تمام وقت
5
فرشاد سبز علی پور
کارشناسی ارشد
حسابداری
مربی
تمام وقت
6
رحمت الله محمدی پور
دانشجوی دکتری
حسابداری
مربی
تمام وقت
7
بیژن جوهری
کارشناسی ارشد
حسابداری
مربی
نیمه وقت
8
فاطمه احمدی
کارشناسی ارشد
حسابداری
مربی
نیمه وقت
ردیف
گروه  علوم تجربی
مدرک تحصیلی
گرایش
مرتبه
نوع استخدام
1
علیرضا رنگین         
دانشجوی دکتری
زیست شناسی- فیز یولوژی گیاهی
مربی
تمام وقت
 
 
 
 
 
 
ردیف
گروه  زراعت و اصلاح نباتات
مدرک تحصیلی
گرایش
مرتبه
نوع استخدام
 
 
دکتری
زراعت 
استادیار
تمام وقت
2
افشین مظفری
دانشجوی دکتری
زراعت 
مربی
تمام وقت
3
فرزاد بابایی
کارشناس ارشد
زراعت و اصلاح نباتات
مربی
تمام وقت
4
محمد میرزائی حیدری
دانشجوی دکتری
زراعت 
مربی
تمام وقت
5
حمید مجیدی
1
عباس ملکی           
مربی
تمام وقت
6
 
 
 
 
 
ردیف
گروه  معماری
مدرک تحصیلی
گرایش
مرتبه
نوع استخدام
1
هادی شهامت
کارشناس ارشد
معاری
مربی
تمام وقت
2
نور محمد افشار           
کارشناس ارشد
 مهندسی معماری
مربی
تمام وقت
3
بهروز       صالحی
کارشناس ارشد
مهندسی معماری
مربی
تمام وقت
 
 
 
 
 
 
ردیف
گروه  ریاضی
مدرک تحصیلی
گرایش
مرتبه
نوع استخدام
1
روشنک لطفی کار
دکتری
ریاضی کاربردی
استادیار
تمام وقت
2
ابوالحسن مهدوی           
کارشناس ارشد
ریاضی محض (هندسه)
مربی
تمام وقت
3
مرضیه حلیمی
کارشناس ارشد
ریاضی محض
مربی
تمام وقت
4
پریوش نصرت پور
دانشجوی دکتری
ریاضی محض (جبر)
مربی
تمام وقت
5
آرش نادمی
دکتری
آمار
مربی
تمام وقت
 
 
 
 
 
 
ردیف
گروه  تولیدات گیاهی
مدرک تحصیلی
گرایش
مرتبه
نوع استخدام
1
یزدان لطفی
کارشناس ارشد
 کشاورزی (خاک شناسی)
مربی
تمام وقت
2
محمود رستمی نیا      
دکتری
 کشاورزی (خاک شناسی)
استادیار
تمام وقت
 
 
 
 
 
 
ردیف
گروه  دینی عربی
مدرک تحصیلی
گرایش
مرتبه
نوع استخدام
1
عبدالجبار زرگوش نسب         
دکتری
الهیات و معارف اسلامی
مربی
تمام وقت
2
محمد اعتمادی مقدم
دانشجوی دکتری
زبان و ادبیات عرب
مربی
تمام وقت
3
رحیم انصاری پور
کارشناس ارشد
زبان و ادبیات عرب
مربی
تمام وقت
4
محمد ابدال بیگی
کارشناس ارشد
فلسفه و حکمت اسلامی
مربی
تمام وقت
5
مهناز مؤمنی
کارشناس ارشد
الهیات و فقه حقوق
مربی
تمام وقت
6
اختر سلطانی
کارشناس ارشد
علوم قران و حدیث
مربی
تمام وقت
7
 
 
 
 
 
ردیف
گروه  صنایع
مدرک تحصیلی
گرایش
مرتبه
نوع استخدام
1
امیر رضا خاکی
دکتری
مهندسی صنایع
استادیار
نیمه وقت
2
مسعود صیدی          
دکتری
مهندسی صنایع
استادیار
تمام وقت
3
محسن نوری زاده
کارشناس ارشد
مهندسی مکانیک( طراحی ..
مربی
تمام وقت
4
علی نوری
کارشناس ارشد
صنایع(مدیریت سیستم و بهره 
مربی
تمام وقت
5
احسان شهبازی
کارشناس ارشد
مهندسی صنایع
مربی
تمام وقت
6
ثریا   اقنوت
کارشناسی ارشد
برق
مربی
تمام وقت
7
مسعود مرادخانی
دانشجوی دکتری
الکترونیک
مربی
تمام وقت
ردیف
گروه  مکانیک خودرو
مدرک تحصیلی
گرایش
مرتبه
نوع استخدام
1
جمال صیدی          
دکتری
مهندسی مکانیک
مربی
تمام وقت
 
 
 
 
 
 
ردیف
گروه  باستان شناسی
مدرک تحصیلی
گرایش
مرتبه
نوع استخدام
1
خداکرم مظاهری
دکتری
باستان شناسی(پیش از تاریخ)
استادیار
تمام وقت
2
ابراهیم مرادی         
دکتری
باستان شناسی  (دوران اسلامی)
استادیار
تمام وقت
3
حبیب الله محمودیان
دکتری
باستان شناسی (پیش از تاریخ)
مربی
تمام وقت
4
لیلا حاتمی
فوق لیسانس
باستان شناسی
مربی
تمام وقت
ردیف
گروه  فیزیک
مدرک تحصیلی
گرایش
مرتبه
نوع استخدام
1
سعید مروی            
کارشناس ارشد
فیزیک(حالت جامدات)
مربی
تمام وقت
2
حمید سلوداری
کارشناس ارشد
فیزیک
مربی
تمام وقت
3
مسعود صیدی (امریه گروه فیزیک)
کارشناس ارشد
فیزیک(هسته ای)
مربی
تمام وقت
 
 
 
 
 
 
ردیف
گروه  ترویج و آموزش کشاورزی
مدرک تحصیلی
گرایش
مرتبه
نوع استخدام
1
رویا اشراقی سامانی
دکتری
اقتصاد کشاورزی
استادیار
تمام وقت
2
مرجان واحدی
دکتری
ترویج و آموزش کشاورزی
استادیار
تمام وقت
3
علیرضا پورسعید
دکتری
ترویج و آموزش کشاورزی
استادیار
تمام وقت
4
باقر آرایش
دکتری
ترویج و آموزش کشاورزی
استادیار
تمام وقت
5
صفا فرخی          
دکتری
ترویج و آموزش کشاورزی
مربی
تمام وقت
6
حامد چهار سوقی امین
دکتری
ترویج و آموزش کشاورزی
استادیار
تمام وقت
 
 
 
 
 
 
ردیف
گروه  منابع طبیعی-جنگلداری
مدرک تحصیلی
گرایش
مرتبه
نوع استخدام
1
علی ملک قاسمی
دانشجوی دکتری
منابع طبیعی (جنگلداری)
مربی
تمام وقت
2
علی رستمی
دکتری
منابع طبیعی (جنگلداری)
استادیار
تمام وقت
3
سینا دیوسالار           
کارشناس ارشد
منابع طبیعی (جنگلداری)
مربی
تمام وقت
4
رضا عبدالهی
کارشناس ارشد
منابع طبیعی (مرتع داری)
مربی
تمام وقت
5
بهروز ناصری
کارشناس ارشد
منابع طبیعی (جنگلداری)
مربی
تمام وقت
 
 
 
 
 
 
ردیف
گروه  علوم دامی
مدرک تحصیلی