/ ساختار معاونت / حوزه‌های معاونت آموزش / اداره خدمات آموزشی

اداره خدمات آموزشی

 

 شرح وظایف اداره خدمات و برنامه ریزی آموزش


1- اخذ برنامه دروس ارائه شده در هر نیمسال از مدیران گروه و ارائه جهت ثبت 
2- برنامه ریزی جهت انتخاب واحد دانشجویان در هر نیم سال ( تقویم آموزشی ) با هماهنگی مدیر آموزش
3- نظارت بر حسن انجام وظیفه کارشناسان گروه های آموزشی، بایگانی آموزش و ارائه گزارش به مدیر آموزش 
4- بازدیداز کلاسهای درس و آزمایشگاهها ، کارگاههای آموزشی ، تربیت بدنی و ارائه گزارش به مدیر آموزش 
5-  برنامه ریزی جهت تشکیل کلاسهای جبرانی و نظارت بر آن 
6-  بررسی وضعیت حضور مدیران گروه در محل کار
7-  پاسخگویی به دانشجویان و ارباب رجوع
8- سامان دهی دانشجویان میهمان از سایر واحد های دانشگاهی و ارجاع به گروه های مربوط
9-  مکاتبات با ادارات و ارگانها در حوزه آموزشی 
10- پیگیری مصوبات گروه های آموزشی و هماهنگی با مدیران گروه 
 
 
پرسنل:
1- کاظم واسطی: مسئول

میزان بازدید: 2456

عضویت در خبرنامه

آمار بازدید       امروز: 94    ديروز: 356    اين ماه: 832    تاکنون : 482936